nationale tentoonstelling 2019

Van vrijdag 1 t/m zondag 3 november 2019 vindt onze nationale tentoonstelling plaats. Wij hopen dan ook dat u bij ons inzendt. Hieronder ziet u een impressie van onze nationale tentoonstelling van 2018 die wederom prachtig versierd en aangekleed is! Onder het kopje documenten  vindt u het inschrijfformulier en  het TT-reglement.

impressie foto TT2018
impressie foto TT2018


Tentoonstellingsreglement

Tentoonstellingsreglementen Nationale Tentoonstelling

Vogelvrienden Hoorn en omstreken

Zaal / tentoonstellingsruimte                   Wijkcentrum Huesmolen

Huesmolen 60 1625 HZ Hoorn

Samenstelling TT- commissie

Ton Wessels - Voorzitter                              Eric Greuter - Aanspreekpunt

Sonja Rolloos - Secretaris;                           Chris Warnaar - Inrichting

Medewerkers: Jouke Bron en Kees Vlaar

Algemene informatie: Eric Greuter 0229-213095 of 06-20241788

Email: eric.greuter.1@kpnmail.nl

Vraagprogramma

Hiervoor geldt het Bondsvraagprogramma zoals dat vermeld staat op de site van de NBVV, met uitsluiting van zangkanaries en kwartels.

Tevens is er een Open Klasse deze bestaat uit zowel geringde als ongeringde vogels die volgens de wettelijke normen mogen worden gehouden.

Tentoonstellingsbepalingen

De vogels dienen in schone kooien te worden ingebracht, welke voldoen aan de bondsvoorschriften, met voldoende zaad voor een dag. Vogelvrienden Hoorn en Omstreken verstrekt drinkfonteintjes voor aan de wedstrijdkooien. Bodembedekking in de kooien moet conform de bondsregels zijn. Zieke en gebrekkige vogels worden geweigerd, het inschrijfgeld hiervoor wordt niet terugbetaald. Dit geldt ook voor niet ingebrachte vogels.

Voor ziekte en sterfte van vogels tijdens de wedstrijd kan de vereniging op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Inschrijfgeld

  • Voor de eerste 10 vogels € 1,50 per vogel
  • De volgende 11 tot en met 20 vogels € 1,00 per vogel
  • Boven de 20 vogels gratis
  • Jeugdleden mogen gratis vogels inzenden
  • Catalogus(verplicht voor inzenders) € 1,50

Het inschrijfgeld, inclusief verplichte catalogus, gelijktijdig voldoen met het opsturen van de inschrijving van de vogels. (zie kopje betaling) Als niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan worden de vogels niet toegelaten.

Per 5 ingebrachte vogels wordt een lot verstrekt waarmee de inschrijver mee loot voor een boodschappenmand

Inschrijvingen

Inschrijfformulier opsturen naar: Sonja Rolloos

of inleveren op de clubavond

Veranda 55, 1628 JX Hoorn

tel: 06-27965561

Betalingen

Inschrijfgeld storten op rekening: Vogelvrienden

Hoorn en Omstreken, NL16 INGB 000 344 7 888

Sluitingsdatum van de inschrijving  zaterdag 17 oktober 2019 is de uiterste dag van inschrijving en betaling.

Inbreng van de vogels

Woensdag 30 oktober 2019 van 16.00 - 21:00 uur.

Tevens kunnen dan de verkoopvogels worden ingebracht.

Verkoopvogels kunnen ook zaterdag en zondag worden ingebracht vanaf 10:00 uur.

Opening van de tentoonstelling en prijsuitreiking:

Vrijdag 1 november 2019 om 19.30 uur in voornoemde locatie.

Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van Vogelvrienden Hoorn en Omstreken en voor inzenders van de Nationale tentoonstelling.

Opening(-stijden) van de tentoonstelling

  • Zaterdag 2 november 2019 van 10:00 tot 18.00 uur;
  • Zondag 3 november 2019 van 10:00 tot 15:00 uur.

Afhalen van de vogels

Zondag 3 november van 15:30 tot 16:30 uur.(de inzender die het verste weg woont wordt in principe het eerst geholpen)

Prijstoekenning

Om in aanmerking te komen voor een prijs moet men een minimaal aantal punten halen namelijk:                           stam     stel     enkelen

  • Voor een 1e prijs   370       185       91
  • Voor een 2e prijs   366      183       90
  • Voor een 3e prijs   362      181        89

De keurmeester wijst de prijswinnaars aan, deze uitslag is bindend.

Prijzenschema

Per Hoofdgroep zijn er maximaal 3 prijzen te verdienen. De te winnen prijzen zijn bekers of geldprijzen. Dit geldt voor stam, stel en enkelen.

Stammen: van 1 t/m 3 ( 12 vogels ) 1 prijs

                    van 4 t/m 6 ( 24 vogels ) 2 prijzen

                    7 en meer 3 prijzen

Stellen:       van 1 t/m 6 ( 12 vogels ) 1 prijs

                     van 7 t/m 12 ( 24 vogels ) 2 prijzen

                     13 en meer 3 prijzen

Enkelen:      van 1 t/m 12 ( 12 vogels ) 1 prijs

                     van 13 t/m 24 ( 24 vogels ) 2 prijzen

                     25 en meer 3 prijzen.

Beste kweker.

Beste kweker wordt diegene, die met 6 vogels eigen kweek het hoogste aantal punten behaalt. Vogels mogen in verschillende hoofdgroepen zitten.

Bij gelijk aantal punten wordt de 7e vogel bijgeteld enz.

De beste kweker wordt beloond met een geldprijs van € 25,00

Wisselbekers

Verder is er per hoofdgroep een wisselbeker voor "De Mooiste Vogel"

Deze wisselbekers kunnen alleen worden gewonnen door leden van Vogelvrienden Hoorn en Omstreken. De vogel kan ook in een stam of stel zitten. Voor de Open Klasse, waarvoor men alleen enkele kan inschrijven, zijn er 3 prijzen te verdienen:

      .1   t/m 12 vogels 1 prijs,

       13 t/m 24 vogels 2 prijzen

       25 of meer vogels 3 prijzen.

De mooiste eigen kweek vogel van de show aangewezen door de keurmeesters wordt beloond met een geldprijs van € 50,00.

Jeugdinzenders

Voor jeugdinzenders tot en met 16 jaar is er een aparte prijs beschikbaar.

Het Bondskruis en de bondsmedailles

Het Bondskruis (alleen te winnen door een lid van Vogelvrienden Hoorn en Omstreken) gaat naar de vogel met de meeste punten in de tentoonstelling van een vooraf aangewezen hoofdgroep. Tevens zijn er bondsmedailles te winnen voor elke 50 ingebrachte vogels in iedere klasse.

Werkwijze van de formulieren

Het door de vogelvereniging verstrekte inschrijfformulier volledig invullen en inzenden. (ook aangeven of u een geldprijs of beker wil)

Na de inschrijving krijgt u een inbrengformulier retour met de kooinummers erop. Tevens krijgt u stickers met de corresponderende nummers voor op de kooien. Deze stickers plakt u in het midden aan de voorzijde van uw kooi zo hoog mogelijk tegen de bovenkant. Bij de inbreng van de vogels brengt u tevens het volledig ingevulde inbrengformulier mee, eventueel met de ringnummers van de vogels erop ingevuld.

Dit inbrengformulier wordt ingenomen en hiervoor in plaats krijgt u een afhaalformulier. Alleen met het inleveren van het afhaalformulier, worden zondags de vogels weer afgegeven.

Verkoopklasse

Verkoop vogels uit de tentoonstelling

Aanmelden van de vogels voor verkoop uit de tentoonstelling kan pas vanaf zaterdagmorgen. Voor verkoop uit de tentoonstelling moet een formulier worden ingevuld dat verkrijgbaar is bij de verkoophoek. De financiële handeling geschiedt tussen koper en marktmeester. Vogels uit de tentoonstelling kunnen uitsluitend een half uur voor sluiting van de TT aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen. De verkoper blijft zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens betreffende de verkoopvogels.

Vrije verkoop

Formulieren voor de verkoopvogels zijn ter plaatse aanwezig en kunnen in de tentoonstellingsruimte in tweevoud worden ingevuld. Eén exemplaar dient voor afhaal van de vogels.

De inbreng geschiedt gelijk met de inbreng van de tentoonstellingsvogels of op zaterdag- dan wel zondagmorgen vanaf 10.00 uur.

De verstrekte verkoop formulieren zo volledig mogelijk invullen. Duidelijk aangeven of het een man, pop of stel is, en de prijs van de vogels. (maximaal twee vogels per kooi). De inbrenger voorziet de ingebrachte schone kooien voor verkoopvogels van voer en een waterfonteintje. Hoezen en andere attributen moeten direct na inlevering weer worden mee genomen.

Kosten verkoop vogels voor zowel vogels in de vrije verkoop als mede de tentoonstellings-vogels geldt een 10% regeling met een minimum van €1.00 en een maximum € 10.00 per vogel.

Er worden absoluut geen verkoopvogels ingenomen op de vrijdagavond voor, tijdens en na de opening van de tentoonstelling.

Algemeen

Tijdens het inbrengen/afhalen als ook tijdens de keuring wordt geen toegang verleend tot de zaal of keurruimte anders dan aan door de vereniging aangewezen personen.

Stuur zoveel mogelijk vogels in, wij hebben niets aan het toeval overgelaten om deze tentoonstelling te doen slagen!

Namens het bestuur van Vogelvrienden Hoorn en Omstreken wensen wij u een geslaagde tentoonstelling.

De T.T. Commissie blijft te allen tijde gemachtigd, indien daar redenen voor zijn, veranderingen aan te brengen.

De T.T. Commissie